Lene-Adler-Petersen.webador.com

Lene Adler Petersen: Jeg synes man skal skabe sig for hinanden

Kunstnerparret Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen. Politiken.dk

Lene Adler Petersen (1944 - )          DK
Adler Petersen, Lene

 

*1944, maler, keramiker.

*13.1.1944 i Århus.

Forældre: damefrisørmester Henning A. P. (1914-67) og Ebba Augusta la Cour Petersen (1919-68).

~7.11.1969 med billedhugger ◊Bjørn Nørgaard, *21.5.1947 i Kbh., s. af teknisk tegner Jørgen Nørgaard Sørensen og Betty Olivia Schæffer.

Børn: Sinne (1967).

LAP har i sin kunstneriske virksomhed spændt fra den store form til den intime, sarte tilkendegivelse. På samme måde har hun i sit bevidste samfundsengagement spændt fra de overordnede idéer til de intime sfærer i dagliglivet. Både billedkunstnerisk og politisk tilhørte hun den mest radikale del af 1960’ernes kunstmiljø og var en del af den generation, der identificerede sig med ungdomsoprørets yderpositioner. Dette krævede en kollektivitet, der på godt og ondt underminerede enkeltindividets ambitioner og behov.

Efter en traditionel karrierestart på kunstakademierne i Århus og Kbh. 1964-69 begyndte LAP i slutningen af 1960’erne sammen med sin senere ægtefælle, billedhuggeren Bjørn Nørgaard, at arbejde med super 8 kamera. Slutningen af 1960’erne og 1970’erne var en periode med alternative gruppedannelser: ABCinema, slumstormerne, Eks-skolen og kvindebevægelsen, og LAP var et kendt ansigt i dem alle. I 1968 deltog hun sammen med bl.a. Nørgaard, ◊Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen og et halvt hundrede medlemmer i stiftelsen af ABCinema, et vigtigt center for eksperimenter med alternativ billeddannelse. Samtidig blev hun tilknyttet den eksperimenterende kunstskole Eks-skolen. Sammen med kunstnerne •Ursula Reuter Christiansen, ◊Henning Christiansen og Nørgaard udførte hun desuden aktioner eller happenings, inspireret af udlandet, især tyskeren J. Beuys’ manifestationer. Flere af disse begivenheder er dokumenteret og bearbejdet på super 8 mm film. Nærmest kultstatus fik Børsaktionen, 1969, med LAP som den kvindelige Kristus samt medieaktionen Hesteslagtningen i forbindelse med udstillingen Tabernakel på kunstmuseet Louisiana 1970. Sammen med Reuter Christiansen og Elisabeth Therkelsen illustrerede hun 1971 de latente kvindedrømme i en kastrationsscene i filmen Tre piger og en gris. Af Eks-skolen udsprang også Eks-skolens trykkeri, ligeledes et kollektivforetagende, hvor LAP var medstifter og medarbejder 1972-78. Visionen var at få arbejdsliv, kunstnerliv og privatliv til at gå op i en højere enhed.

I 1974 havde LAP sin første separatudstilling med tegninger og collager på Danner Galleriet. Med den store Kvindeudstilling på Charlottenborg i 1975 blev der sat fokus på feministisk kunst med deltagelse af en række kvinder med tilknytning til de kollektive kunstmanifestationer. Vigtig som udtryk for LAPs personlige stil var udstillingen Billeder til et lotteri, 1975, på det centrale udstillingssted Tranegården i Gentofte, som i en årrække var førende med, hvad der rørte sig i dansk avantgardekunst, især den feministiske. I 1977 udgav hun bogen Tag en sten op, der indeholdt 300 tegninger, hvoraf de fleste beskæftigede sig med kvinder og de nære ting. Udtrykket var surreelt, følsomt og sart, ofte satirisk og til tider ledsaget af sentenser. I midten af 1970’erne dannede hun sammen med Kirkeby, Nørgaard, Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens og ◊Richard Winther kunstnersammenslutningen Arme & Ben, der i en række kollektivudstillinger i ind- og udland, var med til at præge tidens kunstscene.

Var 1970’erne primært de kollektive manifestationers tiår, så kom 1980’erne til at se anderledes ud. Her udviklede LAP i lighed med de øvrige grupperingers medlemmer sit personlige udtryk, hvilket bl.a. fremgik af separatudstillingerne Portræt af Rita fra Aarhus på Nordjyllands Kunstmuseum, 1980, og Spredninger på Kobberstiksamlingen, 1983. I 1982 var LAP i New York i det tidsrum, hvor den store nyekspressionistiske udtryksform brød igennem internationalt. Det var et udtryk, der egentlig var parallelt til udtrykskraften i megen feministisk kunst. En stærkt individuel udtryksform blev normgivende og tillod igen individet ret til selvrealisation. LAPs tegninger blev voldsommere, dramatiske og mere kontrastrige. Interessante er hendes keramiske arbejder 1983-90 udviklet omkring rejser til Mexico, Spanien og Indonesien. Med temaet Krukken som transportmiddel skabte hun en række legemsstore krukker på sokler, hvoraf nogle støbtes i bronze. Men 1980’erne blev for LAP først og fremmest præget af store udsmykningsarbejder. I 1982 udførtes i Arme & Bens regi en stor opgave på Tørring Gymnasium, hvor hun skabte to vældige kraftfulde pilastre og en dørportal. Desuden udførte hun så forskellige opgaver som udsmykning af Dansk Sygeplejeråds Kursuscenter 1983, af togvogne for DSB 1984 og en keramisk stregtegning på Horsens Rådhus 1985. Et hovedværk er Urhavet, 1986, en 14 m lang og 4 m høj keramisk tegning på Herlev Amtssygehus, der forestiller et urhav af hvirvlende menneskefigurer i et dynamisk vandkosmos. I forbindelse med udsmykninger på Avedøre Kraftværk udstillede hun kulværker under titlen To områder, 1992. Det var stoflige, nærmest filosofiske værker om det sorte og hvide elements sammensmeltning i et organisk kredsløb med kul og gips. LAP har modtaget en række vigtige legater og hædersbevisninger, bl.a. Statens Kunstfonds treårige stipendium 1980-83.

Kobberstiksamlingen: Spredninger, 1983. 3-Year Art Book, 1983. Billedet som kampmiddel, 1977. Jan Würtz Frandsen: Nogle danske kunstnere efter 1945, 1976.

WRITTEN BY: KVINDFO: Ursula Fugmann

Left: Lene Adler Petersen as young woman

 

Right: Lene Adler Petersen grown up and older woman

Lene Adler Petersen (1944 - )      UK
Adler Petersen, Lene

* 1944, painter, potter. * 13.1.1944 in Aarhus. Parents: ladies' hairdresser Henning A. P. (1914-67) and Ebba Augusta la Cour Petersen (1919-68). ~ 7.11.1969 with sculptor ◊Bjørn Nørgaard, * 21.5.1947 in Copenhagen, p. By technical draftsman Jørgen Nørgaard Sørensen and Betty Olivia Schæffer. Children: Anger (1967). In its artistic activity, LAP has ranged from the large form to the intimate, delicate expression. In the same way, in her conscious commitment to society, she has ranged from the overall ideas to the intimate spheres of daily life. Both pictorially and politically, she belonged to the most radical part of the 1960s art scene and was part of the generation that identified with the extremist positions of the youth uprising. This required a collectivity that, for better or worse, undermined the ambitions and needs of the individual. After a traditional career start at the art academies in Aarhus and Copenhagen. In 1964-69, in the late 1960s, LAP started working with his later spouse, the sculptor Bjørn Nørgaard, with a super 8 camera. The late 1960s and 1970s were a period of alternative group formations: ABCinema, the slums, the ex-school and the women’s movement, and LAP was a familiar face in all of them. In 1968 she participated together with i.a. Nørgaard, ◊Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen and half a hundred members of the foundation of ABCinema, an important center for experiments with alternative imaging. At the same time, she joined the experimental art school Ex-school. Together with the artists • Ursula Reuter Christiansen, ◊Henning Christiansen and Nørgaard, she also performed actions or happenings, inspired by foreign countries, especially the German J. Beuys ’manifestations. Several of these events have been documented and processed on super 8 mm film. Børsaktionen, 1969, with LAP as the female Christ and the media action Hesteslagtningen in connection with the exhibition Tabernacle at the Louisiana Museum of Art in 1970, came closest to cult status. The Eks school's printing house also sprang from the Eks school, also a collective enterprise, where LAP was a co-founder and employee 1972-78. The vision was to make work, artist life and private life go up into a higher entity.

 

In 1974, LAP had its first solo exhibition with drawings and collages at the Danner Gallery. With the large Women's Exhibition at Charlottenborg in 1975, the focus was on feminist art with the participation of a number of women associated with the collective art manifestations. Important as an expression of LAP's personal style was the exhibition Pictures for a Lottery, 1975, at the central exhibition venue Tranegården in Gentofte, which for a number of years was a leader in what was moving in Danish avant-garde art, especially feminist. In 1977, she published the book Take a Stone Up, which contained 300 drawings, most of which dealt with women and the close things. The expression was surreal, sensitive and delicate, often satirical and at times accompanied by sentences. In the mid-1970s, together with Kirkeby, Nørgaard, Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens and WinRichard Winther, she formed the artists' association Arme & Ben, which in a number of group exhibitions at home and abroad, helped to shape the art scene of the time.

 

If the 1970s were primarily the decade of collective manifestations, then the 1980s came to look different. Here, LAP, like the members of the other groups, developed its personal expression, which i.a. appeared in the solo exhibitions Portrait of Rita from Aarhus at Nordjyllands Kunstmuseum, 1980, and Spreads at Kobberstiksamlingen, 1983. In 1982, LAP was in New York at the time when the great new expressionist form of expression broke through internationally. It was an expression that was actually parallel to the expressive power of much feminist art. A strongly individual form of expression became normative and again allowed the individual the right to self-realization. LAP's drawings became more violent, dramatic and richer in contrast. Interestingly, her 1983-90 ceramic works developed around travels to Mexico, Spain, and Indonesia. With the theme Jar as a means of transport, she created a number of body-sized jars on plinths, some of which were cast in bronze. But for the LAP, the 1980s were primarily marked by major decoration work. In 1982, under the auspices of Arme & Ben, a major task was performed at Tørring Gymnasium, where she created two very powerful pilasters and a door portal. In addition, she performed such various tasks as decorating the Danish Nurses' Council's Course Center 1983, of train carriages for DSB 1984 and a ceramic line drawing at Horsens City Hall 1985. A major work is Urhavet, 1986, a 14 m long and 4 m high ceramic drawing at Herlev County Hospital, which depicts a primordial sea of ​​swirling human figures in a dynamic water cosmos. In connection with decorations at Avedøre Kraftværk, she exhibited coal works under the title Two areas, 1992. They were material, almost philosophical works about the fusion of the black and white element in an organic circuit with coal and plaster. LAP has received a number of important scholarships and honors, including Statens Kunstfonds three-year scholarship 1980-83. The Copperplate Collection: Spreads, 1983. 3-Year Art Book, 1983. The image as a means of struggle, 1977. Jan Würtz Frandsen: Some Danish artists after 1945, 1976.

WRITTEN BY: KVINDFO: Ursula Fugmann

Uddrivelsen af templet / Nøgen kvindelig Kristus 1, 1969

Aktion, 29 Maj 1969

Uddrag fra publikationen SMK Highlights. Statens Museum for Kunst 2005: Den stadige overskridelse af kunstens grænser i aktioner, happenings og performances i 1960erne betyder, at væsentlige dele af tidens kunst alene findes i kraft af den filmede eller fotografiske registrering af begivenheden. Billedet af Den kvindelige Kristus stammer fra Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards berømte politiske aktion, hvor Lene Adler Petersen den 29. maj 1969 kl. 15.30 vandrede gennem Københavns Børs, nøgen og bærende på et kors. Det viser slutningen af forløbet, hvor kvinden tager de sidste skridt ud af billedet med korset sænket i venstre hånd. Med det kristne symbol henviste aktionen til biblens fortælling om Jesus, der uddrev købmændene fra templet, men omfortolkede historien som en kritik af den samtidige virkelighed. Som et radikalt anarkistisk modstykke til den herskende kapitalistiske og patriarkalske kultur, dvs. en verden fikseret på materielle værdier og økonomisk magt, fremstillede den nøgne kvinde med korset det erotiske og det hellige. Aktionen havde stor gennemslagskraft og billedet er blevet et moderne ikon, ikke mindst fordi det cirkulerede i den trykte presse, og offsettrykket synes i sig selv, som den massereproduktions-teknik, det er, at henvise til en moderne mediebåret virkelighed.

 

Sted: Børsen, København, Danmark

Udført med: Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen

THE EXPULSION OF THE TEMPLE / NUDE FEMALE CHRIST 1, 1969

Action, May 29, 1969 Excerpt from the publication SMK Highlights. Statens Museum for Kunst 2005: The constant transgression of art's boundaries in actions, happenings and performances in the 1960s means that significant parts of contemporary art are found only by virtue of the filmed or photographic registration of the event. The image of the female Christ comes from Lene Adler Petersen's and Bjørn Nørgaard's famous political action, where Lene Adler Petersen on 29 May 1969 at 15.30 walked through the Copenhagen Stock Exchange, naked and carrying a cross. It shows the end of the process, where the woman takes the last steps out of the picture with the cross lowered in her left hand. With the Christian symbol, the action referred to the Bible's account of Jesus, who expelled the merchants from the temple but reinterpreted the story as a critique of contemporary reality. As a radical anarchist counterpart to the prevailing capitalist and patriarchal culture, i.e. a world fixated on material values ​​and economic power, the naked woman with the cross produced the erotic and the sacred. The action had great impact and the image has become a modern icon, not least because it circulated in the print press, and offset printing seems in itself, like the mass production technique, that is, to refer to a modern media-borne reality.

Location: Børsen, Copenhagen, Denmark

Udført med: Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen

Copyright

Copyright: Lene Adler Petersen has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal.

Contakt Lene Adler Petersen

Pleace feel free to contact Lene Adler Petersen at this form or write to the adress below:

Kunstmalervirksomhed Lene Adler Petersen

v. Lene Adler Petersen

Bülowsvej 18 C

1870 Frederiksberg C

Denmark

 

tel: +45 33 24 78 82

CVR-nr 13502234

Share